Házirend

MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ CSALÁDI BÖLCSŐDE HÁLÓZAT

Gyermeksziget Családi Bölcsőde

Házirend

Az ellátott gyermekek köre

A családi bölcsőde olyan bölcsődei ellátást nyújtó szolgáltatás, melyet a szolgáltatás nyújtója a saját otthonában vagy más, e célra kialakított helyiségben biztosít. A családi bölcsőde 20 hetes kortól 3 éves korig fogadja a gyermekeket. Az óvodai nevelésre még nem érett gyermekek a 4. életévük betöltését követő augusztus 31-éig maradhatnak a családi bölcsődében. Azok a gyermekek, akik a nevelési év folyamán augusztus 31-éig betöltik 3. életévüket, szeptember 1-étől tesznek eleget óvodai nevelési kötelezettségüknek. A bölcsődei ellátás keretében az előző bekezdés szerinti ellátáson túl, a szabad férőhelyeken, időszakos gyermekfelügyelet, biztosítunk. Ezt a szolgáltatást a gyermek hatodik életévének betöltéséig lehet igénybe venni.

A bölcsődei nevelési év szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-éig tart.

1.) A gyermek felvételét a szülő az intézményvezetőnél kérheti. Az intézményvezető és a szülő megállapodást köt az ellátás kezdetéről és várható időtartamáról, valamint megszüntetésének módjáról. Ez a Szülői Megállapodás c. dokumentumban foglaltatik.

Nyitvatartási idő

2.) A családi bölcsőde rendes nyitvatartási ideje munkanapokon reggel 8 órától délután 16 óráig. Nyitvatartási időn kívül időszakos gyermekfelügyelet igénybevételére van lehetőség 7-8 óráig és 16-17 óráig. Nyitvatartási időben az alaptevékenység mellett a szabad férőhelyeken időszakos gyermekfelügyelet igénybevételére van lehetőség. Az ellátás ünnepnapokon szünetel.

3.) A szabadság miatti zárva tartás pontos idejéről a gondozók a szülőket írásban értesítik. Az esetleges helyettesítés megszervezéséről a Családi Bölcsőde munkatársa gondoskodik az érintettek egyetértésével.

4.) Szüneteket az állami őszi, téli, tavaszi szünethez igazítva tartunk, illetve az intézmény nyáron három hétig zárva tart. Ezek pontos idejéről a szülőket írásban tájékoztatjuk.

Étkeztetés

5.) Az ellátást végző gondoskodik a gyermekek napi négyszeri étkeztetéséről, a szülővel történt egyeztetés alapján.

6.) A Családi Bölcsődét igénybe vevő szülő, törvényes képviselő köteles a szolgáltatás megkezdése előtt az ellátást végzőt tájékoztatni a gyermek étkezéssel kapcsolatosan kialakult egyéni szokásairól, esetleges élelmiszerallergiáról stb.

7.) A családi bölcsődei szolgáltatás keretében biztosított étkeztetés családi étkeztetésnek minősül.

8.) Az étkezések biztosítása során alkalmazzuk a 37/2014. (IV.30.) EMMI rendeletet, a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásait rögzítő jogszabályt.

9.) Az élelmezést teljes egészében közétkeztetésre engedéllyel rendelkező vállalkozástól vásárolt szolgáltatással oldjuk meg.

Napirend

10.) Az ellátást végző az évszakhoz, a gyermek életkorához, fejlettségi szintjéhez igazodó rugalmas napirendet alakít ki, mely az étkezés, levegőzés, játék, gondozási tevékenység rendszeres napi teendőiből áll. Gondozótevékenysége során harmonikus légkört, balesetmentes, esztétikus környezetet biztosít a gyermekek számára. Ösztönzi a kisgyermekek kreatív, önálló tevékenységét.

8.00-8.30: érkezés, átöltözés, szabad játék
8.30-9.00: mosdóhasználat, reggeli
9.00-10.00: foglalkozás, szervezett játék
10.00-11.30: szabadtéri játék, levegőzés, vagy mozgásos foglalkozás, tízórai (gyümölcs)
11.30-12.15: mosdóhasználat, ebéd
12.15-14.30: mese, csendes pihenő
14.30-15.00: uzsonna
15.00-16.00: szabad játék, levegőzés, hazamenetel

Távozáskor – miután a szülő a gyermekét átvette – a bölcsőde egész területén a szülő viseli a teljes felelősséget a gyermek iránt. 16 óra után a gondozók a helyiségek fertőtlenítését és takarítását végzik.

Hitélet

11.) A családi bölcsőde a Magyarországi Evangélikus Egyház által képviselt erkölcsi és hitéleti alapokon nyugszik. A napi tevékenységek szerves részét képezik a bibliai történetek, imádság. A szülő a házirend elfogadásával együtt elfogadja ezt az értékrendet is.

Beszoktatás (adaptáció) – szülővel történő fokozatos beszoktatás

12.) A szülővel történő fokozatos beszoktatás a családdal való együttműködést helyezi előtérbe. Az anya, az apa vagy más családtag jelenléte biztonságot ad, segíti a kisgyermeknevelő és a gyermek között az érzelmi kötődés kialakulását, ezzel a gyengéd átmenetet, az új környezethez való alkalmazkodást. A szülővel történő fokozatos beszoktatás folyamata során a kisgyermeknevelő tovább építi a bizalmi kapcsolatot, a szülő információt nyújt a bölcsődei nevelés tartalmáról és a kisgyermekfejlődés sajátosságairól.

13.) A beszoktatási időszak bölcsődénkben három hétig tart.

Beszoktatási időszak

1. nap: reggeli után (9.30) érkezik, 2 órát tölt a gyermek a szülővel együtt a napköziben
2. nap: reggeli után (9.30) érkezik 15 percet tölt szülővel együtt, majd a szülő elmegy és 1,5-2 óra múlva visszajön.
3. nap: reggeli előtt (8.30) érkezik és ebédig marad egyedül
4. nap: reggeli előtt érkezik és ebédig marad egyedül, vagy már ott is alszik
5. nap: reggeli előtt érkezik és ott is alszik

Együttműködés a szülőkkel

14.) Az ellátást végző gondozó tevékenysége során folyamatosan együttműködik a szülőkkel.

15.) Az ellátást végző ellenkező megállapodás hiányában csak a szülőknek adhatja át az ellátott gyermeket. Amennyiben a szülő, törvényes képviselő más személyt is megjelöl erre, köteles azt, írásban rögzíteni. Ennek hiányában – váratlan akadály esetén – legalább telefonon köteles értesíteni az ellátást végzőt, ki viheti el gyermekét. A családi bölcsőde csak a megállapodásban megjelölt gyermek részére nyújt szolgáltatást.

Egészségügyi ellátás, betegség, balesetvédelem

16.) A gondozás megkezdése előtt a gyermekorvos igazolását a szülő bemutatja arról, hogy a gyermek egészséges és közösségbe mehet. Betegség miatti hiányzást követően az ellátás folytatásának feltétele a gyermek gyógyultságát tanúsító háziorvosi igazolás bemutatása a családi bölcsőde valamely munkatársának. A szülő – a betegség után – a gyermek napközibe menetele előtti nap reggel 9 óráig köteles bejelenteni a szolgáltatás igénybevételét.

17.)    A családi bölcsőde lázas (37,5 fok feletti testhőmérsékletű) és fertőző beteg (zöld színű orrfolyás esetét is beleértve) gyermeket nem fogad. Amennyiben a gyermek napközben belázasodik, a családi bölcsőde munkatársa a szülőt értesíti. A szülő a gyermeket az értesítéstől számított 1 órán belül köteles haza vinni.

18.) A szülő, törvényes képviselő a gyermek betegségét legkésőbb tárgynap reggel 9.00 óráig köteles az ellátást végzőnek jelezni.

19.) A szülő, törvényes képviselő biztosítja a gyermek személyes higiénés eszközeit az ellátást végzővel egyeztetett módon.  (váltóruha, pelenka, törlőkendő, kispárna, takaró, lepedő, fogkrém, fogkefe).

20.) Az ellátás helyszínén az ellátást végző a balesetvédelmi feltételeket biztosítja. Ezeket a családi bölcsőde vezetője rendszeresen ellenőrzi, az esetleges hiányosságot írásban észrevételezi, melynek elhárítását határidőhöz köti.

Egyéb rendelkezések

21.) A szülő hozzájárul, hogy az ellátás során a gyermek fejlődésének dokumentálására, belső használatra gyermekéről fénykép- és videofelvételek készüljenek.

22.) A szülő vállalja, hogy együttműködik a családi bölcsőde munkatársaival a családi bölcsőde hatékonyságára vonatkozó kérdőív kitöltésében.

23.) A szülő vállalja, hogy a személyi térítési díj összegét havonta fizeti. A térítési díj havi összegét ill. a napi díjakat valamint az étkezési díjat a megállapodásban rögzített díjfizetési mód szerint tárgyhó 15. napjáig befizeti. Tudomásul veszi, hogy késedelmes fizetése esetében a megállapodás felbontható.

24.) A szülő tudomásul veszi, hogy a gyermek távolléte esetén (betegség, hiányzás) a térítési díjat nem áll módunkban visszatéríteni. Hiányzás esetén az étkezés költségét – amennyiben a szülő a hiányzást megelőző nap 9 óráig jelzi felénk- a következő havi díjba beszámítjuk.

25.) A Házirend súlyos megsértése a szolgáltatásra kötött megállapodás felbontásával járhat.

26.) A Házirend egy példányát a megállapodás napján a szülő, törvényes képviselő a Családi Bölcsőde munkatársától veszi át.

Piliscsaba, 2019. április