Házirend

Az ellátott gyermekek köre

A Családi Bölcsőde húsz hetes  és három éves kor között nyújt ellátást a gyermekek számára.
A gyermek felvételét a szülő az intézményvezetőnél kérheti. Az intézményvezető és a szülő megállapodást köt az ellátás kezdetéről és várható időtartamáról.

 

Nyitvatartási idő

A családi bölcsőde rendes nyitvatartási ideje munkanapokon reggel 8 órától délután 16 óráig. Nyitvatartási időn kívül időszakos gyermekfelügyelet igénybevételére van lehetőség 7-8 óráig és 16-17 óráig. Nyitvatartási időben az alaptevékenység mellett a szabad férőhelyeken időszakos gyermekfelügyelet igénybevételére van lehetőség.

A szabadság miatti zárva tartás pontos idejéről a gondozók a szülőket írásban értesítik. Az esetleges helyettesítés megszervezéséről a Családi Bölcsőde munkatársa gondoskodik az érintettek egyetértésével.

Szüneteket az iskolai őszi, téli, tavaszi szünethez igazítva tartunk, illetve az intézmény nyári szünetben zárva tart. Ezek pontos idejéről a szülőket írásban tájékoztatjuk.

 

Étkeztetés

Az ellátást végző gondoskodik a gyermekek napi négyszeri étkeztetéséről, a szülővel történt egyeztetés alapján.

A Családi Bölcsődét igénybe vevő szülő, törvényes képviselő köteles a szolgáltatás megkezdése előtt az ellátást végzőt tájékoztatni a gyermek étkezéssel kapcsolatosan kialakult egyéni szokásairól, esetleges élelmiszerallergiáról stb.

 

Napirend

Az ellátást végző az évszakhoz, a gyermek életkorához, fejlettségi szintjéhez igazodó rugalmas napirendet alakít ki, mely az étkezés, levegőzés, játék, gondozási tevékenység rendszeres napi teendőiből áll. Gondozótevékenysége során harmonikus légkört, balesetmentes, esztétikus környezetet biztosít a gyermekek számára. Ösztönzi a kisgyermekek kreatív, önálló tevékenységét.

8.00-8.30: érkezés, átöltözés, szabad játék
8.30-9.00: mosdóhasználat, tízórai
9.00-10.00: foglalkozás, szervezett játék
10.00-11.30: szabadtéri játék, levegőzés, vagy mozgásos foglalkozás
11.30-12.15: mosdóhasználat, ebéd
12.15-14.30: mese, csendes pihenő
14.30-15.00: uzsonna
15.00-16.00: szabad játék, levegőzés, hazamenetel

Távozáskor – miután a szülő a gyermekét átvette – a bölcsőde egész területén a szülő viseli a teljes felelősséget a gyermek iránt. 16 óra után a gondozók a helyiségek fertőtlenítését és takarítását végzik.

 

Hitélet

A családi bölcsőde a Magyarországi Evangélikus Egyház által képviselt erkölcsi és hitéleti alapokon nyugszik. A napi tevékenységek szerves részét képezik a bibliai történetek, imádság. A szülő a házirend elfogadásával együtt elfogadja ezt az értékrendet is.

 

Beszoktatási időszak

  1. nap: tízórai után 2 órát tölt a gyermek a szülővel együtt a napköziben
  2. nap: tízórai után 15 percet tölt szülővel együtt, majd a szülő elmegy és 1,5-2 óra múlva visszajön.
  3. nap: tízórai előtt érkezik és ebédig marad egyedül
  4. nap: tízórai előtt érkezik és ebédig marad egyedül, vagy már ott is alszik
  5. nap: tízórai előtt érkezik és ott is alszik

 

Együttműködés a szülőkkel

Az ellátást végző gondozó tevékenysége során folyamatosan együttműködik a szülőkkel.

Az ellátást végző – ellenkező megállapodás hiányában – csak a szülőknek adhatja át az ellátott gyermeket. Amennyiben a szülő, törvényes képviselő más személyt is megjelöl erre, köteles azt írásban rögzíteni. Ennek hiányában – váratlan akadály esetén – legalább telefonon köteles értesíteni az ellátást végzőt, ki viheti el gyermekét. A családi bölcsőde csak a megállapodásban megjelölt gyermek részére nyújt szolgáltatást.

 

Egészségügyi ellátás, betegség, balesetvédelem

A gondozás megkezdése előtt a gyermekorvos igazolását a szülő bemutatja arról, hogy a gyermek egészséges és közösségbe mehet. Betegség miatti hiányzást követően az ellátás folytatásának feltétele a gyermek gyógyultságát tanúsító házi gyermekorvosi igazolás bemutatása a családi bölcsőde valamely munkatársának. A szülő – a betegség után – a gyermek családi bölcsődébe menetele előtti nap reggel 9 óráig köteles bejelenteni a szolgáltatás igénybevételét. 

A családi bölcsőde lázas (37,5 fok feletti testhőmérsékletű) és fertőző beteg (zöld színű orrfolyás esetét is beleértve) gyermeket nem fogad. Amennyiben a gyermek napközben belázasodik, a családi bölcsőde munkatársa a szülőt értesíti. A szülő a gyermeket az értesítéstől számított 1 órán belül köteles hazavinni.

A szülő, törvényes képviselő a gyermek betegségét legkésőbb tárgynap reggel 9.00 óráig köteles az ellátást végzőnek jelezni.

A szülő, törvényes képviselő biztosítja a gyermek személyes higiénés eszközeit az ellátást végzővel egyeztetett módon (váltóruha, pelenka, törlőkendő, kispárna, takaró, lepedő, fogkrém, fogkefe).

Az ellátás helyszínén az ellátást végző a balesetvédelmi feltételeket biztosítja. Ezeket a családi bölcsőde vezetője rendszeresen ellenőrzi, az esetleges hiányosságot írásban észrevételezi, melynek elhárítását határidőhöz köti.

 

Egyéb rendelkezések

A szülő hozzájárul, hogy az ellátás során a gyermek fejlődésének dokumentálására, belső használatra gyermekéről fénykép- és videofelvételek készüljenek, ill. külön nyilatkozik a felhasználásról.

A szülő vállalja, hogy együttműködik a családi bölcsőde munkatársaival.

A szülő vállalja, hogy a személyi térítési díj összegét havonta fizeti. A térítési díj havi összegét, ill. a napi díjakat valamint az étkezési díjat a megállapodásban rögzített díjfizetési mód szerint tárgyhó 15. napjáig befizeti. Tudomásul veszi, hogy késedelmes fizetése esetében a megállapodás felbontható.

 A szerződés felbontását a szülő, törvényes képviselő legalább 30 nappal a megszüntetése előtt írásban jelzi a szolgáltatást nyújtónak, ellenkező esetben egy havi térítési díj megfizetésére köteles.

A szülő tudomásul veszi, hogy a gyermek távolléte esetén (betegség, hiányzás) a térítési díjat nem áll módunkban visszatéríteni. Hiányzás esetén az étkezés költségét – amennyiben a szülő a hiányzást megelőző nap 9 óráig jelzi felénk- a következő havi díjba beszámítjuk.

A Házirend súlyos megsértése a szolgáltatásra kötött megállapodás felbontásával járhat.

A Házirend egy példányát a megállapodás napján a szülő, törvényes képviselő a Családi Bölcsőde munkatársától veszi át.

 

Piliscsaba, 2018.